Rozwód a prawa rodzicielskie

Rozwód rodziców nie oznacza co do zasady ograniczenia, czy ustania władzy rodzicielskiej dla jednego z małżonków. Kluczowe jest w tym przypadku dobro dziecka o to tym kryterium kieruje się sąd, orzekając w zakresie władzy rodzicielskiej. 

Rozwód a dobro dziecka

Sąd rozstrzygając w przedmiocie władzy rodzicielskiej, bada szczegółowo sytuację danej rodziny. Brane są pod uwagę przede wszystkim

  • interes społeczny; 
  • kwalifikacje rodziców w kwestii wychowania dziecka; 
  • stan więzi emocjonalnej każdego z rodziców z dzieckiem – tu ważne jest, czy do czasu rozwodu dzieckiem opiekowali się obydwoje rodzice, czy tylko jedno z nich;
  • wiek dziecka oraz potrzeby dziecka z niego wynikające, np. konieczność karmienia piersią; 
  • postulat o wspólnym wychowywaniu się rodzeństwa – nie jest to jednak reguła bezwzględna, stąd sąd może w uzasadnionych przypadkach rozdzielić rodzeństwo. 

Są to jedynie ogólne kwestie, jakie sąd bierze pod uwagę. Wszystko uzależnione jest od konkretnego stanu faktycznego i ewentualnych problemów rodzinnych. 

Porozumienie małżonków a dobro dziecka

Małżonkowie mogą zawrzeć pisemne porozumienie, co do wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd nie jest związany takim porozumieniem, ale jeżeli uzna, że jest ono zgodne z dobrem dziecka, może je uwzględnić w całości bądź w części w toku orzekania o władzy rodzicielskiej. Porozumienie powinno wyczarować wszystkie aspekty władzy rodzicielskiej, tj. sposób wychowania i kształtowania dziecka, jako osoby, a także zapewnienie zaplecza finansowego dziecku. 

Porozumienie a prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców

Co do zasady, sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Wynika to z prawa dziecka do wychowywania się w pełnej rodzinie. Nawet zatem w przypadku braku porozumienia, sąd nadal może orzec w taki sposób. Oczywiście inną kwestią są sytuacje patologiczne, jak np. uzależnienia czy choroby psychiczne. Wówczas również mając na uwadze dobro dziecka, władza rodzicielska jest w takim przypadku ograniczają bądź odbierana. 

Dziecko powinno w jak najmniejszym stopniu odczuć skutki rozwodu rodziców. Często wzorem naszych zachodnich sąsiadów, rodzice próbują uzyskać orzeczenie o tzw. pieczy naprzemiennej. W praktyce sądy orzekają o niej bardzo rzadko. Wynika to z faktu, że dziecko potrzebuje stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem zmiana otoczenia co dwa tygodnie z pewnością nie wpłynie korzystnie na rozwój dziecka. Taką sytuacja jest możliwa, jeżeli małżonkowie po rozwodzie nadal mieszkają w obrębie tej samej miejscowości. Problematyczny może być także obowiązek szkolny – uczęszczania do dwóch szkół jednocześnie może utrudniać dziecku naukę. 

Rozwód a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma co do zasady wymiar praktyczny. Chodzi o to, aby rodzić, który sprawuje bieżącą opiekę nad dzieckiem, nie był pozbawiony możliwości działania w razie braku kontaktu z drugim rodzicem. Wówczas zgoda drugiego rodzica będzie konieczna przy podejmowaniu kluczowych dla życia dziecka decyzji, czyli zmiany miejsca zamieszkania, wyboru kierunku kształcenia lub leczenia. Zarząd nad majątkiem małoletniego sprawuje ten z rodziców, przy którym dziecko stale przebywa. 

W sytuacjach patologicznych, ograniczenie może być szersze i dotyczyć będzie w szczególności kontaktów z dzieckiem. Można zawrzeć wymóg, aby kontakty te odbywały się wyłącznie w obecności drugiego rodzica, dziadków bądź osoby trzeciej. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem,  odrębną od władzy rodzicielskiej kwestią. Nawet w przypadku jej odebrania bądź ograniczenia, rodzic nie traci prawa do kontaktów z dzieckiem. Oczywiście tu również należy pominąć skrajne sytuacje, jak np. molestowanie seksualne, gdzie dalsze kontakty z dzieckiem są sprzeczne z jego dobrem. Sposób kontaktowania się rodzica z dzieckiem powinien być w wyroku rozwodowym ściśle określony. Należy dokładnie określić sposób spędzania świąt, ferii, wakacji, a także częstotliwość spotkań oraz wskazać, kto odpowiada za oddanie dziecka pod opiekę rodzica, sprawującego władzę rodzicielską. 

Tekst o rozwodach inspirowany stroną https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.