Wypadek w pracy: co mówi prawo?

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w danym przedsiębiorstwie? Jaki jest zakres tej odpowiedzialności i co grozi za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule!

Na kim ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa?

Na początku trzeba wspomnieć o jednej, istotnej kwestii: sprawcą przestępstwa przeciwko prawom pracownika może być tylko osoba fizyczna. W wielu przypadkach jest to po prostu pracodawca lub osoba wyznaczona do dbania o BHP, na przykład dyrektor zakładu produkcyjnego lub kierownik zmiany.

Jeśli osoba powołana do nadzorowania BHP nie dopełni swoich obowiązków, to zgodnie z artykułem 220 kodeksu karnego odpowiadać może przed sądem. Jeśli sąd uzna, że czyn zabroniony (niedopełnienie obowiązków) został popełniony nieumyślnie, wtedy kara pozbawienia lub ograniczenia wolności może wynieść rok. W innych przypadkach jest to kara do 3 lat pozbawienia lub ograniczenia wolności. Kara nie zostanie wymierzona sprawcy, który w sposób dobrowolny uchylił grożącego niebezpieczeństwa.

Zasada ogólna BHP

Według artykułu 207 kodeksu pracy to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, a także wszystkich norm BHP czy narzędzi. Pracodawca musi chronić i życie, i zdrowie swoich pracowników, korzystając z najnowszych zdobyczy technologicznych. Pracodawca musi kontrolować pracę, a także dbać o to, by podczas pracy nie występowały żadne uchybienia względem bezpieczeństwa. Ważne! Odpowiedzialność karną może ponosić nie tylko pracodawca, ale również każdy pracownik, którego obowiązkiem jest dbanie o stan BHP. Oznacza to w praktyce tyle, że każdy, tak pracodawca, jak i pracownik, zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP.

Wypadek a oskarżenie: jak wygląda ten proces?

Gdy nastąpi wypadek w pracy, sprawa często kierowana jest do sądu. Często oskarżenie kończy się skazaniem, ale sam fakt zaistnienia wypadku nie musi oznaczać skierowania sprawy do sądu karnego. Pierwszym etapem jest tak zwane postępowanie przygotowawcze, kiedy to przesłuchuje się świadków, a powołani do wydania opinii biegli oceniają sytuację pod względem na przykład sprawności technicznej używanych maszyn. Dokumenty, opinie biegłych, postawienie zarzutów osobie podejrzanej: to elementy procesu. Gdy organy ścigania mają stuprocentową pewność co do tego, kto popełnił przestępstwo, kierują sprawę do sądu akt oskarżenia.

Podsumowanie

W każdym zakładzie pracy bardzo istotną rolę odgrywa podział obowiązków, zwłaszcza jeśli chodzi o tak istotne kwestie, jak sprawdzanie stanu BHP. Obowiązek prawny zabezpieczeń miejsc pracy obowiązuje każdego pracodawcę. Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi przygotować stanowisko pracy w taki sposób, aby było ono bezpieczne dla pracownika. Każdy pracownik musi pracować w określony sposób. Często wymagana jest asekuracja innego pracownika bądź inna forma zabezpieczenia, na przykład do pracy na wysokościach,.

Dyrektor czy kierownik zakładu, którzy zostali wyznaczeni na osoby odpowiedzialne za BHP, muszą o nie dbać, w innym wypadku są osobami, które mogą odpowiadać przed sądem za niedopełnienie obowiązków.

Więcej na temat zabezpieczeń pracowników znajdziesz na stronie: https://asekuracje.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *