Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika to jedna z form rozwiązania stosunku pracy. Jak sama nazwa wskazuje, inicjatorem jest pracownik, który – z różnych względów – zamierza odejść z pracy. Co ważne, nie wymaga ono uzasadnienia, niemniej jednak konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – kwestie formalne

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest czynnością jednostronną. Oznacza to, że nie potrzebna jest w tym zakresie zgoda pracodawcy. Przepisy Kodeksu cywilnego zawierają regulacje, w myśl których tego typu oświadczenie woli staje się skuteczne z chwilą, kiedy jego adresat może się z nim zapoznać. Warto zatem przygotować wypowiedzenie w dwóch egzemplarzach i składając je poprosić o potwierdzenie tego faktu.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy:

 • datę oraz miejscowość;
 • dane pracodawcy (nazwa i adres);
 • dane pracownika (imię i nazwisko oraz adres);
 • oświadczenie woli (na przykład „niniejszym wypowiadam umowę o pracę z dnia…”);
 • podpis pracownika.

Gdyby pracownik wypowiadał umowę bez zachowania przewidzianego okresu wypowiedzenia, wówczas zobligowany byłby on do uzasadnienia swojej decyzji. O tym, które rozwiązanie będzie lepsze w danym przypadku, może pomóc zdecydować adwokat. Wrocław to jedno z miast, w którym działają tego typu specjaliści.

Wypowiedzenie umowy o pracę a obowiązki pracownicze

Pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę, nie może zaprzestać wykonywania obowiązków pracowniczych. Wynika to z faktu, że do rozwiązania stosunku łączącego go z pracodawcą dojdzie dopiero po upływie czasu przewidzianego odpowiednimi przepisami. Co więcej, w przypadku poważnych naruszeń obowiązków, pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym.

Jeżeli chodzi o długość okresu wypowiedzenia, należy wskazać, iż jest ona uzależniona od rodzaju umowy oraz stażu pracy u danego pracodawcy. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony oraz określony sprawa przedstawia się następująco:

 • 2 tygodnie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • miesiąc – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Inaczej jest w przypadku umów na okres próbny. W tym przypadku obowiązują następujące reguły:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny przekraczał 2 tygodnie;
 • tydzień, gdy okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, w przypadku gdy okres próbny wynosił 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia

Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez pracownika również bez okresu wypowiedzenia. Możliwość ta zachodzi jednak w dwóch przewidzianych przez prawo przypadkach:

 • w sytuacji dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (na przykład naruszenia przepisów BHP);
 • w razie otrzymania przez pracownika zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dalsza praca na danym stanowisku zagraża jego życiu lub zdrowiu, a pracodawca nie przeniósł pracownika na inne stanowisko odpowiadającego jego stanowi zdrowia i kwalifikacjom w przewidzianym terminie.

W niektórych przypadkach naruszeń obowiązków przez pracodawcę może dojść do różnych wątpliwości pomiędzy stronami. Wówczas z pomocą może przyjść adwokat Wrocław. Prawo pracy jest bowiem dziedziną precyzyjnie regulującą wiele kwestii, stąd też przydatne jest wsparcie profesjonalisty posiadającego nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *