Kategorie i różnice w umowach o pracę

Świat prawa pracy rządzi się swoimi prawami, w związku z czym, jak wyjaśnia prawnik Gdańsk prawo pracy, mamy do czynienia z różnymi formami umów o pracę, z których każda specyficznie rozwiązuje temat zatrudnienia. W niniejszym artykule Adwokat wyjaśni różnicę i specyfikę każdej z nich.

Cechy wspólne umów o pracę

Adwokat prawo pracy Wrocław wylicza wspólne cechy wszystkich umów o pracę, niezależnie od czasu ich trwania i indywidualnej specyfiki. Przede wszystkim umowa o pracę występuje zawsze, gdy zostaje nawiązany stosunek pracy. Dodatkowo powinna być zawarta na piśmie. Wynika to z faktu, że na podstawie umowy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w tym w miejscu i czasie wyznaczonym przy zobowiązaniu pracodawcy do wynagrodzenia za tą pracę.

Prawo pracy a umowa o pracę

Prawo pracy, jak podkreśla przewiduje trzy rodzaje umów o pracę, z których każda reguluje specyficzne sytuacje i jest przewidziana dla określonych sytuacji pracowniczych.

Rodzaje umów o pracę i jej składniki

Prawo pracy wyróżnia:

  • umowę o pracę na okres próbny,
  • umowę o pracę na czas określony,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony.

Każda umowa o pracę musi zawierać określone, podstawowe składniki. Dodatkowo strony mogą zawrzeć inne regulacje wypracowane przez strony.
Adwokat wyjaśnia, że każda umowa o pracę musi zawierać:

  • określenie stron umowy,
  • wskazanie rodzaju umowy, tzn. określenie czy została zawarta na czas określony,
  • nieokreślony bądź okres próbny,
  • datę jej zawarcia.

Adwokat zaleca, by w każdej umowie o pracę zawrzeć również postanowienia dotyczące warunków pracy i płacy, rozumianych w szczególności jako określenie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy, wysokości wynagrodzenia i terminu rozpoczęcia świadczenia pracy.

Umowa na okres próbny

Specyfika tej umowy, zgodnie ze stanowiskiem Adwokata, polega na możliwości sprawdzenia kwalifikacji pracownika i zatrudnienia go na oferowanym stanowisku.

Składniki umowy

Umowa na okres próbny nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące i co do zasady zawierana jest z tym samym pracownikiem tylko raz.

Wyjątki

Umowa na okres próbny może zostać zawarta z tym samym pracownikiem więcej niż raz w sytuacji zatrudnienia tego pracownika celem wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie minimum 3 lat od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę w przypadku zatrudnienia pracownika w celu wykonywania tej samej pracy.

Umowa na czas określony

Prawnik wskazuje, że specyfika tej umowy kryje się w możliwości zawarcia jej na pewien z góry oznaczony okres, przy czym łączna liczba takich umów nie może przekraczać 3, z maksymalnym okresem zatrudnienia na podstawie umów na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po przekroczeniu tych limitów, umowa na czas określony zostaje automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Wyjątki

Ograniczenia w możliwości zawarcia umów na czas określony nie dotyczą sytuacji zawarcia tej umowy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, pracy o charakterze sezonowym bądź dorywczym lub kadencyjności pracy.

Przyczyny leżące po stronie pracodawcy

Limity w możliwości zawarcia umów na czas określony nie dotyczą również sytuacji w której pracodawca wykaże, że po jego stronie leżą obiektywne przyczyny zawarcia umowy na czas określony z uwagi na konieczność zaspokojenia rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracę. To rozwiązanie jest możliwe wyłącznie, jeśli pracodawca zawiadomi w terminie 5 dni od daty zawarcia takiej umowy, okręgowego inspektora pracy.

Umowa na czas nieokreślony

Ten rodzaj umowy jest podstawowy. Umowa na czas nieokreślony gwarantuje stabilność zatrudnienia i najpełniejszą ochronę stosunku pracy. Jej rozwiązanie może nastąpić wyłącznie w wyniku oświadczeń woli każdej ze stron.

Wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony

Adwokat wskazuje, że istnieje możliwość wygaśnięcia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w przypadku śmierci pracownika lub pracodawcy będącego właścicielem zakładu pracy. Innym motywem jest upływ trzymiesięcznej nieobecności pracownika z uwagi na jego tymczasowe aresztowanie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.